Btw-vrijstelling therapeutische medische prestaties

Tot eind vorig jaar waren bepaalde (para)medische beroepen vrijgesteld van het aanrekenen van btw op hun erelonen met uitzondering voor louter esthetische ingrepen.

Sinds 1 januari 2022 zijn alle vormen van medische handelingen zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde (para)medische beroepsbeoefenaar.

De algemene btw-vrijstelling voor medische beroepen

Artikel 44 W. BTW stelt de handelingen verricht door artsen, geneesheren, etc. vrij van btw waarbij werd gekeken naar de hoedanigheid van de verstrekker. Die btw-vrijstelling betekent dat er op hun erelonen geen btw moet gerekend worden, maar dat er ook geen btw-aftrek kan genoten worden op inkomende facturen.

De uitzondering op de btw-vrijstelling is sinds 2016 gewijzigd in die zin dat esthetische ingrepen sindsdien wel onderworpen zijn aan btw. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen medische en paramedische beroepen, maar daarvoor werd België door het Europese Hof van Justitie veroordeeld.

Nieuwe regeling

Sinds 1 januari 2022 is het criterium voor de btw-vrijstelling niet meer de hoedanigheid van de dienstverstrekker, maar wordt er gekeken naar de aard van de verstrekte handelingen.

Concreet moeten er therapeutische handelingen verstrekt worden opdat de btw-vrijstelling van toepassing is. Dit zijn medische diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben.

Wat is therapeutisch?

Specifieke voorbeelden van diensten met een therapeutisch doel zijn: periodieke medische controle, medisch handelen in verband met vruchtbaarheid, diensten van raadgevend arts in woonzorgcentrum, preventiemaatregelen zoals vaccinatie, etc.

Daarentegen zijn esthetische ingrepen die uitsluitend tot doel hebben het verfraaien van het uiterlijk, maar ook andere medische prestaties die geen therapeutisch doel hebben belastbaar met btw. Ook andere prestaties, zoals het meewerken aan klinische studies voor farmaceutische bedrijven, artikels schrijven, lesopdrachten en dergelijke zijn uitgesloten van de medische btw-vrijstelling.

De vrijstelling wordt niet langer exclusief voorbehouden aan de beoefenaars van gereglementeerde (para)medische beroepen, maar ook de beroepsbeoefenaars die door een adequate opleiding geacht kunnen worden een equivalent kwaliteitsniveau te bereiken, zullen zich kunnen beroepen op de vrijstelling. Daardoor kunnen beroepsbeoefenaars zoals osteopaten, chiropractors, acupuncturisten vanaf 1 januari 2022 ook de btw-vrijstelling toepassen op hun therapeutische behandelingen.

Hoe wordt het therapeutisch doel bepaald?

Bij de behandelingen is het aan de zorgverstrekker om te bewijzen dat er sprake is van een therapeutisch doel.

Indien de ingreep voorkomt in de nomenclatuur of in aanmerking komt voor tegemoetkoming of in geval de ingreep/behandeling gebeurt op voorschrift, vormt dat een weerlegbaar vermoeden dat er sprake is van een therapeutisch doel en is er voor btw-doeleinden geen afzonderlijke motiveringsplicht om de btw-vrijstelling toe te passen. 

In andere gevallen is er wel een afzonderlijke motiveringsplicht om aan te tonen dat er een therapeutisch doel is. Motivering kan blijken uit het patiëntendossier. Indien niet kan worden gemotiveerd dat er een therapeutisch doel is, is de behandeling uiteraard aan btw onderworpen.

Opgelet: ten aanzien van de uitvoerder van een esthetische ingreep of behandeling blijven de regels vermeld in de btw-beslissing E.T.127.740, zoals gekend sinds 2016, van toepassing en gelden hiervoor dus andere beoordelingscriteria.

Btw-verplichtingen

Medici of paramedici die vanaf 1 januari 2022 belastbare handelingen verrichten moesten hiervoor uiterlijk op 1 januari 2022 een btw-registratie hebben verricht bij de btw-administratie. Gezien de krappe timing waarmee de btw-administratie haar circulaire publiceerde voorziet zij, bij wijze van tolerantie, dat de aangifte van aanvang van een btw-activiteit nog uiterlijk tot 31/01/2022 kan ingediend worden.  

Als btw-plichtige is men tevens verplicht om btw-aangiftes in te dienen. Ben je als beroepsbeoefenaar btw-plichtig geworden sinds 1 januari dan zal je in je eerste btw-aangifte dus deze handelingen moeten te registreren.

De btw-registratie heeft tot gevolg dat de gedeeltelijke btw-plichtige de verplichte btw-formaliteiten moet naleven maar dat er ook btw-herzieningen moeten gebeuren.

Gemengd btw-plichtig

Een zorgverstrekker die zowel therapeutische als niet-therapeutische handelingen verstrekt zal als een gemengde btw-plichtige beschouwd worden vermits zowel btw-vrijgestelde diensten als aan btw onderworpen handelingen verstrekt worden. Gemengde btw-plichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar slechts een gedeeltelijk.

Btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming

Een zorgverstrekker die door de nieuwe btw-regelgeving als gemengd btw-plichtige wordt beschouwd, kan ervoor opteren om voor de btw-belastbare handeling (niet-therapeutische handelingen) de kleine ondernemersregeling inzake btw toe te passen. Voorwaarde is dat de jaarlijkse omzet uit die btw-belastbare handelingen niet hoger is dan € 25.000 excl. btw. Wordt voor die regeling gekozen, dan moet er voor de btw-belastbare handelingen geen btw-formaliteiten, zoals het indienen van periodieke btw-aangiften, vervuld worden. Aan de andere kant zal de zorgverstrekker in dit stelsel voor de btw-belastbare handelingen geen recht op btw-aftrek hebben.

Conclusie

Een behandeling of ingreep is slechts vrijgesteld als ze een therapeutisch doel heeft. Het staat in elk geval vast dat de wetswijziging ervoor zorgt dat méér categorieën van beroepsbeoefenaars toepassing kunnen maken van de btw-vrijstelling.

Bedraagt de totaliteit van de handelingen zonder therapeutisch doel minder dan 25.000 euro? Dan kan de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen worden aangevraagd waardoor er geen btw moet aangerekend worden aan de patiënten en geen btw-aangiftes moeten worden ingediend. Daartegenover staat wel dat er geen btw op kosten in aftrek kan worden gebracht.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.